Hönsnätet

              - en kulturförening för kvinnor

Föreningens stadgar

antagna den 22 augusti 2001, reviderade 14 mars 2013

§1

Föreningens namn är Kulturföreningen Hönsnätet.


§2

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.


§3

Föreningen har sitt säte i Helsingborg.


§4

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.


§5

Föreningens ändamål är att vara ett nätverk för kvinnokultur i feministisk anda.


§6

Föreningen har som syfte att samlas till olika aktiviteter såsom föredrag, diskussionsaftnar, utflykter, fester m m.


§7

Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet/årsmötet.


§8

1. Endast enskilda personer är medlemmar.

2. Medlemskap beviljas av styrelsen.

3. Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.

4. Medlem som ej betalt årsavgift senast dagen före årsmöte anses ha utträtt ur föreningen.


§9

Årsmöte hålles senast under mars månad.

Kallelse till detta utsänds senast en månad i förväg. Nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar för årsmöte. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast en månad i förväg, för att kunna hållas tillgängliga för medlemmarna från och med två veckor före årsmötet. Medlem representerar sig själv.


§10

Vid årsmötet skall frågan om val till ordförande på 1 år, styrelse, valberedning, revisor för föreningen samt avgående styrelses verksamhetsberättelse och revisionsberättelse avhandlas. Vidare skall avgående styrelses ansvarsfrihet för gången mandatperiod tas upp.


§11

Till styrelse utses 5-9 personer, som inom sig fördelar styrelsens arbete. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att 2/3 av ledamöterna är närvarande. Mandatperioden för en styrelseledamot är 2 år om inga särskilda skäl föreligger. Revisor/er bör vara av årsmötet utsedd person/er utanför styrelsen.


§12

Vid stadgeändring eller upplösning av föreningen krävs beslut på två efter varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mötena skall hållas med minst en månads mellanrum. Besluten skall fattas med 2/3 respektive 3/4 majoritet. Vid upplösning skall även fattas beslut om hur man skall förfara med eventuella tillgångar.